Kampdetaljer

Wam-Kam 15
Skruknott2

07.06.2010

18:30

Seriekamp

Ekeberg Inaktiv